Spolupráce mezi ŠKODA JS a.s. a Lincoln Electric CZ WELD s.r.o.

Předběžné zkoušky opravného svařování se zdrojem Lincoln Invertec STT. Opravné svařování komponent energetických zařízení, zejména tlakových nádob pro jaderné reaktory, se převážně provádí ručním svařováním, obvykle obalenou elektrodou. Interakce mezi provozem značně změněnými vlastnostmi svařovaného materiálu a procesem svařování vede ke vzniku defektní mikrostruktury s vysokou hladinou zbytkového napětí a následkem toho pak ke snížení životnosti dané komponenty. Optimální svařovací technika bez aplikace následného žíhání na snížení pnutí,tzv. svařování "smart" nebo "low stress" (tj.svařování s nízkým zbytkovým napětím) využívající speciální svařovací techniku a vhodné přídavné svařovací materiály, vylučuje nebo do určité míry snižuje, obecně řečeno, vliv nepříznivých faktorů opravného svařování.

Pro předběžné zkoušky opravných svarů prováděných ve spolupráci mezi ŠKODA JS a.s. a Lincoln Electric CZ WELD s.r.o. se zdrojem Lincoln Invertec STT a drátem Lincoln LNM NiCro 70/19 (průměr 1,2mm, ochranná atmosféra Ar ) byla za základní materiál použita ocel typu 2,75Cr 0,7Mo 0,3V ve formě desky tl.30mm. Provedené zkoušky indikují určité možnosti této metody pro použití na dané účely vzhledem k následujícím skutečnostem:

Získané výsledky získané při technologických zkouškách ukazují, že navzdory sklonu ke vzniku trhlin v TOO uvedené oceli i ke snížené odolnosti resp.zvýšené náchylnosti svarového kovu tohoto typu ke vzniku "horkých" (solidifikačních) trhlin, které byly při jiné příležitosti nalezeny, jeví se princip STT svařování jako vhodný. Je však nutné zdůraznit nezbytnost pokračování v těchto zkouškách s cílem najít takové svařovací podmínky (parametry) svařování,které budou vhodné pro úpravy TOO s využitím metody "poduškovacích" a "žíhacích" housenek. Nyní se zdá, že tyto operace bude možné provádět kombinací procesů STT a pulzního svařování (GMAW-P),t.j. metodu STT použít u poduškovacích housenek a pro žíhací housenky pak metodu GMAW-P. Z tohoto pohledu bude vhodné využít pro tuto operaci zdroj LINCOLN POWER WAVE/STT a prostředkem, který by podpořil vývoj technologie opravného svařování je systém LINCOLN WAVE DESIGNER, jako nástroj zaručující vysokou kvalitu svařování a minimalizující negativní vliv lidského faktoru na průběh svařování včetně celkové optimalizace daného procesu. Pro náročné prostředí, jako jsou vnitřky jaderných a chemických nádob je evidentní použití telerobotického svařovacího zařízení, které by obsahovalo uvedené svařovací zařízení, nicméně jako nutnou podmínku je nutné zdůraznit další pokračování těchto zkoušek.

Ing.Jiří Ellinger,CSc.
ŠKODA JS a.s.
Technika/Bezpečnost a životnost

Makro foto návaru

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz