Innershield - svařování trubičkovým drátem

Vývoj obloukového svařování v tomto století sebou přinesl technologie založené na dobré ochraně vlastního elektrického oblouku před účinky okolní atmosféry. Všechny dosud známé metody obloukového svařování běžně používané v průmyslu mají své klady i zápory.

Lincoln Electric uvedl na trh na přelomu šedesátých let novou metodu svařování - Innershield. Ta v sobě spojuje vlastnosti následujících dvou technologií:

a) Svařování obalenou elektrodou (SMAW)
b) Svařování tavící se elektrodou v ochraně plynů - GMAW (MIG/MAG)

Podstata technologie Innershield

Výhody vyplývající ze svařování obalenou elektrodou a výhody plynulého podávání drátu u metody GMAW konstruktéři Lincoln Electric shrnuli v jedinečnou technologii Innershield. Zde je tavidlo uloženo uvnitř trubičkové elektrody.

Metodu svařování Innershield vyvinula společnost Lincoln Electric v roce 1958 pro svařování oceli. Zpočátku byla vhodná pouze pro polohu svařování vodorovnou shora, postupným vývojem však firma došla až k typům elektrod, použitelných pro různé aplikace a pro všechny polohy svařování. To značně rozšířilo možnosti jejího využití v praxi. Na základě dobrých zkušeností a vysoké produktivity drátů Innershield pak The American Welding Society vyhotovila specifikaci trubičkových elektrod s vlastní ochrannou atmosférou a trubičkových elektrod vyžadujících plynovou ochranu.

Výhody trubičkových drátů Innershield

Jednou z největších je velký výkon odtavení, kde například drátem typu NS3M lze nanést až 17 kg svarového kovu za 1 h při průměru trubičky 3 mm. Dle typu trubičkové elektrody je množství naneseného materiálu až 4krát vyšší než u obalené elektrody. To je dáno mimo jiné i tím, že není nutné přerušovat svařovací proces kvůli její výměně. Trubičkový drát je podáván plynule bez přerušení.

Další předností je odolnost vůči nekvalitnímu slícování svařovaných dílů. Dráty Innershield za normálních podmínek vylučují problémy spojené s navlhnutím a skladováním obalených elektrod. Odpadá sušení přídavného materiálu i manipulace s tavidlem.

Proces Innershield se díky speciální metalurgii vyrovnává s prvky, které normálně způsobují praskání svarů jak za tepla, tak i za studena. Tato vlastnost je výhodná v řadě aplikací, kde běžně používané svařování nevyhovuje. Vylučuje se potřeba ochrany oblouku proti účinkům větru, což je nutné při svařování v ochranné atmosféře plynů. Je možné použít bez problémů ventilátory a systém odsávání pro zlepšení podmínek pro svářeče. Proces Innershield je odolný proti působení větru až do rychlosti 50 km/h. Svářeč může nanést více vrstev najednou bez nutnosti čištění svaru mezi jednotlivými vrstvami. Svařovací pistole pak umožňuje dosáhnout do míst, která by byla při použití jiných metod jen velice obtížně dosažitelná.

Z uvedených vlastností procesu vyplývají jeho přednosti. Je vhodný ke svařování konstrukčních prvků, tlakových nádob, různých mechanismů a to i v obtížných montážních podmínkách při stavebních pracích.

Vzhledem k vyráběným typům a průměrům trubičkových elektrod je tato technologie vhodná pro materiály od tloušťky 5 mm výše. Zvláště u materiálů nad 20 mm lze naplno využít vysoký průvar, vysoký výkon odtavení a velkou produktivitu, která zvláště v montážních podmínkách nemá srovnání.

Elektrody Innershield se vyrábějí pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí v průměrech 1,2 - 3,05 mm. Typy Lincore jsou pak určeny k navařování vrstev se zvýšenou odolností.

CZ WELD s.r.o.

CZ WELD s.r.o., Pod břízkami 800, 530 02 Pardubice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz