Abeceda správného „hobby svařování“ obalenou elektrodou se zdroji Besterka

Co je a k čemu je svařovací transformátor?

Tyto zdroje dodávají střídavý svařovací proud a jejich základní konstrukční prvek je transformátor. Pro řízení svařovacího proudu se u kvalitních svařovacích transformátorů používá regulace posuvem jádra magnetického obvodu transformátoru.

Pro svařovací proudy do cca 100A se svařovací transformátory spokojí s připojením na jednofázové napájecí napětí 230V/50Hz (Besetrka 1300,1600). Připojení na motorový proud 3x400V/50Hz je vhodné pro vyšší proudy nad cca 100A – Besterka 2100.

Jaké se používají obalené elektrody?

Protože svařovací transformátory produkují střídavý svařovací proud je potřebné pečlivě volit přídavné svařovací materiály – obalené elektody. Elektrody určené pro stejnosměrný svařovací proud většinou s basickým obalem nelze použít symbol (=).

Pro svařovací transformátory lze doporučit novou generaci obalených elektrod s rutilovým obalem, nebo s rutil-basickým obalem, které svými operativními vlastnostmi zvláště v obtížných polohách svařování mile překvapí i naprosté svářečské začátečníky .

Jako nevhodné a zastaralé se jeví obalené elektrody s kyselým obalem pro jejich špatné operativní vlastnosti, nevyhovující vzhled svaru a velký rozstřik.

Jakou velikost svaru potřebujeme?

Jak je to s tloušťkou svařovaných materiálů. Obecně lze říci že velikost svaru by měla odpovídat předpokládanému zatížení, u ocelových konstrukcí v průmyslu se navrhují takové velikosti svarů které odpovídají nosnému průřezu svařovaných materiálů. Pro domácí svařování např. plotu z materiálu tl 4 mm se jistě spokojíme s rozměrem svaru 2 mm.

Konzolu z mat. tl 4 mm na které je zavěšeno břemeno musíme zcela jistě svařit svary jejichž celkový nosný průřez bude větší než 4 mm!

Pokud průřez svaru při jedné vrstvě je menší např. 2 mm, a při tom potřebujeme průřez 4 mm musíme patřičný rozměr svaru dosáhnout více vrstvami – svarovými housenkami.

Z toho vyplývá že i s malým rozměrem elektrody např. 2,5 mm lze zhotovit větší rozměr svaru např. 6 mm ovšem více svarovými housenkami a tedy za delší čas což pro hobby svařování většinou není podstatné.

Jak má vypadat svár?

Dalším důležitým faktorem správného a kvalitního svařováni je vzhled svaru. Svarová kousenka by vždy měla mít plochý tvar s plynulým přechodem do základního materiálu. Ostrý přechod a vysoká housenka vždy značí nekvalitní svar zhotovený nepřiměřeně malým svařovacím proudem, takový svar je třeba vždy odstranit. Další vadou může být zavařená struska – to způsobuje malý svařovací proud, nebo nesprávné vedení elektrody.

Co je potřeba udělat před svařováním?

Důležitým prvkem je i příprava svarových ploch, které by už před sestehováním musí být kovově čisté pro získání dobrého svaru. Pro přípravu plně postačuje obroušení ruční úhlovou bruskou (ta je pro svařování nepostradatelným pomocníkem) do čistého kovu. Stejně tak je důležité u vícevrstvých svarů i pečlivé odstranění strusky.

Jak velký svařovací proud použít?

Při nastavení a volbě svařovacího proudu je nutné uvažovat jak silné (tloušťka stěny svařovaných dílů) materiály budeme svařovat. Pro malé tloušťky cca 2 mm použijeme malý svařovací proud např. pro průměr elektrody 2,5 mm cca 60 A, ale pro tloušťku materiálů 10 mm už musíme použít svařovací proud 80 A.

Podobná situace je pokud svařujeme do zcela studeného materiálu, kdy musí být svařovací proud vyšší a se vzrůstající teplotou svařence např. při vícevrstvém svaru je třeba svařovací proud snížit.

Jaké typy elektrod pro hobby svařování potřebuji?

Pro svařování běžných nelegovaných ocelí (ocelové trubky na ploty, jekly, plechy atd.) je vhodná rutilová elektroda Supra s vynikající stabilitou oblouku, výborným vzhledem svaru a možností použití ve všech svařovacích polohách včetně polohy svislé shora dolů. Pevnost svaru této elektrody vyhovuje pro běžné oceli do pevnosti 550 Mpa. Pro svařování obtížně svařitelných ocelí (žabky sekacích lišt, částí převodovek) a neznámých pevnostních materiálů je nepostradatelná nerezová austenitická elektroda Limarosta 312 s pevností svarového kovu 800 MPa.

Ani zájemci o svařování a opravy dílů z šedé nebo tvárné litiny nezůstanou se svařovacím transformátorem stranou. Ojedinělé svařovací elektrody Reptec 31 s rutilovým obalem pro všechny polohy svařování produkující svarový kov s velkým podílem niklu spolehlivě spojí metodou „za studena“ většinu litinových dílů.

 

CZ WELD s.r.o., Pod břízkami 800, 530 02 Pardubice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz